Нови продукти

Общи условия

Гаранция, рекламация, отстъпки      

  

Внимание


За да ползвате дълготрайно заявените продукти, за да важи тяхната гаранция и за да можете да предявите рекламации, молим спазвайте условията за тяхната експлоатация (пране, гладене, хим. обработка и др.), които са зададени от производителя и обозначени подробно на опаковката.
 

Гаранция


В случай на фабричен или производствен дефект, установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера, моля веднага се обадете на тел. 0898900031. При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация писан по-долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашия е-mail. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от вас електронен адрес. Условията по рекламация на закупени продукти от магазина са описани по-долу.
 

Условия за връщане на закупена стока


Ако по някаква причина клиент е объркал и е посочил друг продукт и до изпращане на доставката не е установил грешката си може да се свърже с офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на новозаявен са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. Ние си запазваме правото да не приемем връщането на продукт по свое усмотрение, ако обстоятелствата го налагат.

В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 7 /седем/ дневен срок от покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Стоката може да бъде върната в офиса на фирмата чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – в брой или по сметка в 30 дневен законо установен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Не подлежат на подмяна следните стоки:
В случай на връщане на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката, ние Ви възстановяваме сумата по стойността на продукта в законоустановения ред. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока са за сметка на клиента.
 

Отказ от поръчка


Клиентът има право да откаже получаването на заявената от него стока при едно от следните условия:

  1.Доставената пратка явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

 

  2.Цената, която клиентът следва да заплати е по-голяма от дължимата сума.

 

  3.При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

  4.Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от получената стока в срок до 7 дни, считано от деня, следващ получаването й. В този случай, клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия, ние си запазваме правото да не приемем върнатата стока и съответно да не изплатим направените разходи при закупуването й от клиента.

 

  5.В случай на отказ на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката, ние ще възстановявим сумата по стойността на продукта в законо установения ред. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока са за сметка на клиента.

 

  6.Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката без съгласието на първоначалния клиент.

 

  7.В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера клиента губи правото си на рекламация.


Рекламация

 

  1.На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъотвествие на получената стока със заявената незабавно се свържете на тел. 0898900031. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за наша сметка и му се изпраща верния без допълнителни разходи от негова страна.

 

  2.На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, които не са спазени условията на експлоатация дадени от производителя.

 

  3.Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на тел.0898900031или откажете да приемете стоката от куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.

 

  4.В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че клиент приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера, с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

 

  5.При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока са за сметка на клиента.

 

  6.Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.


Обслужване на рекламации

 

Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу:

 

  1.Попълване на формуляр за предявяване на рекламация с описано подробно становище на причините за рекламацията. Формулярът е за стоки. Попълва се само в случаите, когато клиент иска да упражни правата си по ЗЗППТ и спази 7 /седем/ дневния срок от получаването на стоката както и не са налице повреди следствие на транспортирането до клиента.

 

  2.След получаване на формуляра ние връщаме отговор на клиента на валиден e-mail адрес. Запазваме си правото да не приемем констатацията на клиента ако преценим, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на клиента.

 

  3.В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация ние уведомяваме клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/ Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на фирмата.

 

  4.За всяка стока върната с рекламация се съставя констативен протокол и след преглед от комисия, която включва вносителя или производителя на продукта се попълва становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация. Срокът, за който комисията трябва да излезе със становище пред клиента е законо установения – до 10 /десет/ дни след предявяване на рекламация.

 

  5.След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, ние уведомяваме клиента по телефон или e-mail и предприемаме следните действия по обслужване на рекламацията:

 

o   изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка

o   в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага варианти за избор на друг продукт на същата стойност

o   в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт РЕЛАКС 14 ЕООД възстановява стойността на клиента в законоустановения ред

 

  6.При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол ние уведомяваме клиента за становището си, като изпращаме копие от констативния протокол на посочения от клиента e-mail адрес.Клиентът ни уведомява по телефон или e-mail за последващи действия относно рекламационния продукт. При заявяване за обратно получаване, продукта и констативния протокол се изпращат на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.

 

  7.Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището на комисията клиент не потърси стоката си ние запазваме правото си да се разпореждаме със стоката както намерим за добре и недължим никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател

 

Отстъпки

 

  1.Всички притежатели на Transcardползват отстъпка от 1% за всички артикули, освен за тези, които участват в промоция.

 

  2.За всяка поръчка на стойност над 150 лв. доставката е безплатна.

 

  3.При достигане от един клиент на общ оборот от 500 лв. (не е задължително в една поръчка), получава отстъпка в размер на 3%.Отстъпката не важи за продукти, участващи в промоция.

 

  4. За клиенти на едро – допълнителни отстъпки. Моля, свържете се с нас на телефон:

0899 398595; 0898 900031 или на e-mail: relax.14@abv.bg, за формиране на конкретна оферта.


С прочитането на тези условия и в последствие използването на електрония магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе, моля не използвайте магазина.